Klik hier voor Tytsjerk
Behandeling

Globale werkwijze
Samen met u en eventueel uw partner of kind brengen wij uw klachten in beeld en stellen de hulpvraag vast. U vult een vragenlijst in, die digitaal naar u wordt verzonden via het programma “Telepsy". De resultaten worden met u besproken en we adviseren over een passende behandeling of begeleidingstraject.

Als u bij ons in behandeling komt, is dit meestal kortdurend (1 tot 12 gesprekken).

Ook tijdens en aan het eind van de behandeling kunnen u vragenlijsten worden aangeboden via het programma “Telepsy”. Door middel van deze vragenlijsten wordt de vooruitgang van de behandeling in kaart gebracht en wordt uw klanttevredenheid gemeten.

Consulten voor volwassenen worden vaak (deels) vergoed door de zorgverzekering, of bij arbeidsgerelateerde problemen, eventueel door de werkgever. Consulten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden door de gemeente vergoed. Meer informatie over de kosten van behandeling kunt u vinden onder ‘Praktische info’.

Psychologische behandeling (volwassenen en jongeren)
Naast psycho-educatie worden de behandelingen voornamelijk uitgevoerd op basis van een aantal therapieën:
De Cognitieve Gedragstherapie, de Oplossingsgerichte Therapie en The Acceptance and Commitment Therapie
Uit onderzoeken blijkt dat dit zeer effectieve vormen van therapie zijn bij diverse klachten. De keuze van de te volgen therapie hangt af van de klachten en wordt vooraf met u besproken.

In deze vormen van behandeling werken psycholoog en cliënt samen om de problemen in kaart te brengen, te analyseren en aan te pakken.

In de eindfase van de behandeling wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie; hoe u verder kunt met de opgedane handvatten en hoe om te gaan met een eventuele terugval.

Orthopedagogische behandeling (onderzoek, advies en begeleiding bij kinderen en jongeren)
  Allereerst wordt in een intake-gesprek nader ingegaan op uw hulpvraag. Aan het eind van dit gesprek zal veelal duidelijk zijn wat wij voor u kunnen doen.

Ons doel is u en uw kind weer op weg te helpen door samen naar oplossingen te zoeken voor de genoemde problemen. Echter, eerst moet duidelijk worden wat de vermoedelijke oorzaak is. Daarvoor kunnen wij u als vrij gevestigde orthopedagoog en gz-psycholoog een onafhankelijk onderzoek bieden. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek geven wij advies. Dit kan gaan om concrete suggesties voor de thuissituatie, de school of de kinderopvang, of u krijgt het advies uw kind nader te laten onderzoeken.

Of het advies uw kind nader te laten onderzoeken of te behandelen door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopedist, kinderarts , enz.

 Indien u behoefte heeft aan vervolggesprekken naar aanleiding van het advies, is dit uiteraard ook mogelijk.

 Dikwijls vragen wij u om informatie te mogen inwinnen bij derden, zoals bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, school, jeugdarts en/of specialist.

In overleg met u vindt het onderzoek plaats op het kinderdagverblijf, in de peuterspeelzaal, op school, thuis of in onze praktijk.

Tot slot ontvangt u van het onderzoek en het advies een schriftelijk verslag. Dit verslag wordt met u besproken.

Het onderzoek kan, afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de ernst van de problemen, meer of minder uitgebreid zijn. Het onderzoek bij kinderen tot 4 jaar houdt meestal een observatie in en er wordt bekeken hoever het kind in zijn ontwikkeling is en waar de ontwikkeling stagneert.
Afhankelijk van de leeftijd kan een onderzoek bestaan uit:

  • Een intelligentie-onderzoek om zicht te krijgen op de capaciteiten van uw kind.
  • Een didactisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar het lees-, spellings- of rekenniveau van uw kind. Daarnaast kunnen de voorwaarden tot schools presteren, zoals concentratie, werkhouding en motivatie worden bekeken.
  • Een persoonlijkheidsonderzoek om zicht te krijgen op de belevingswereld en de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
  • Een observatie op de plaats(en) waar de problemen zich voordoen.

Opvoedingsondersteuning
  Naast diagnostiek en advies bij ontwikkelings-, leer- en sociaal emotionele problemen richt onze praktijk zich ook op het begeleiden van ouders die problemen ervaren bij de opvoeding van hun kinderen.

Inhoud van de begeleiding
  Het doel van de begeleiding is het verbeteren van de communicatie tussen ouders en kind. Daartoe wordt in overleg met de ouders nagegaan hoe hun huidige aanpak kan worden ondersteund, zodat die nog beter aansluit bij het kind.
Ouders krijgen daarvoor informatie, tips/adviezen en/of huiswerkopdrachten. Eventueel kan door middel van een gedragsprogramma gewerkt worden aan het veranderen van ongewenst gedrag van het kind.

Werkwijze
  Eerst wordt met de ouders een intake-gesprek gehouden. Dit is bedoeld om in kaart te brengen wat of welke situaties als moeilijk worden ervaren en wat wel goed gaat in de omgang met het kind. Dit laatste vormt dikwijls de basis voor verbetering. Zo nodig vindt een observatie in de thuissituatie plaats. Vervolgens wordt met de ouders de mogelijke inhoud en de (geschatte) frequentie van de begeleidingsgesprekken besproken. De begeleidingsgesprekken duren drie kwartier.

EMDR
Bij Addenda is het mogelijk om een behandeling te krijgen volgens het EMDR-concept. Deze behandeling kan zowel voor volwassenen als ook voor kinderen bijzonder effectief zijn.

Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.
EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.
Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).
Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.